Terms of use / Privacy Policy

Please scroll down for an English version.

תקנון ותנאי שימוש

כללי

1. ברוכים הבאים לאתר My Urban Runway Ltd, (להל"ן "האתר") תודה שבחרת בנו.
2. השימוש בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך. השימוש בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך.
3. השימוש באתר כפופים לחוקי מדינת ישראל. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
4. משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 (להלן:"קטינים") נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את הממונים החוקיים עליהם (להלן יחדיו:"ההורים") בדבר תנאי שימוש אלו ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים בשימוש ו/או פעילות באתר בדבר תנאי השימוש וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי שימוש אלו. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי השימוש.
5. השימוש באתר מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון זה (כולל שינויים עתידיים בו). העושה שימוש באתר מצהירה, כי עם השימוש, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או חברת My Urban Runway Ltd (להל"ן: "החברה") ו/או הנהלת האתר ו/או ממנהליה ו/או עובדיה של החברה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. האתר רשאי לשנות תנאי שימוש אלו מעת לעת.
6. מדיניות הפרטיות של האתר וכל שאר חלקי התקנון כולל חלק זה, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והרכישה.
7. האתר בכללותו- לרבות כל מידע באתר (לרבות מידע שהגישה אליו הינה באמצעות האתר), התוכן, התוכנה העומדת בבסיס, התוכנות הנילוות, וכל חלק באתר- מוגש ומועמד לרשותך כמו שהוא ("AS IS"). השימוש באתר ובשירותיו (כולל כל השירותים אך לא מוגבל אליהם) ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא יוצר כל יחסים בינך לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי שימוש אלה.
8. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בשירותים, והשימושים הניתנים באתר ו/או בתנאי שימוש אלה (לרבות בין היתר להוסיף ו/או לגרוע מכל חומר המפורסם באתר, לעצבו מחדש, להחליף תכניו), בכל זמן מכל סיבה, ללא כל צורך להודיע על כך מראש וללא כל אחריות מצדה.
9. הנך רשאית להשתמש באתר למטרות אישיות בלבד. חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או כל חלק ממנו שימוש, מכל סוג שהוא, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי ובלתי מסחרי אלא באישור מראש.
יובהר כי אין להשתמש, בכל דרך, בתכנים, שמות, טקסטים, עיצובים ותכנים גראפיים, תצלומים, קבצים, מוסיקה, תמונות, סרטונים (אודיו, וידאו וצילומי סטילס מוידאו), לוגואים, סימנים, מלל וכל חומר אחר המופיע באתר, כולל בהודעות ופרסומים באתר ו/או בדיוורים של האתר ו/או בכל חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר של האתר (להלן: "התכנים") וכן אין לאפשר לאחר לעשות שימוש בתכנים.
10. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, כולל בין היתר: זכויות יוצרים, ידע, מאגרי מידע, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, סודות מסחריים ואיסוף המידע האישי של המשתמשים באתר, הינן בבעלותה של החברה או של צד שלישי אשר הרשה לחברה להשתמש בהן.
11. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר,לשנות, לעבד, לשכפל, לתרגם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי את הנ”ל או כל חלק מהם, בכל אמצעי ובכל דרך, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
12. הימצאותם של קישורים לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה למהימנות התכנים, שלמות התכנים, או כל ערובה אחרת.
13. הנך מתחייבת בזאת לא לעשות כל שימוש באתר אשר הנו בניגוד לדין ו/או בלתי מוסכם ו/או פוגעני
14. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר ו\או לשירותיו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, במקרה בו הפרת את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי בצעת שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר.
15. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, שימוש בניגוד לדין ו/או בלתי מוסכם ו/או פוגעני.
16. החברה לא אחראית באופן כלשהו לנזק או אבדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי, או פיצויים עונשיים  שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר זה, החברה ו/או מי מטעמה, לא ישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אבדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט, נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.
17. אין האתר מתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות ו\או ללא "נפילות"  ו\או ללא טעויות. בנוסף, רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקה וארגון. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי או אחר בשל תקלות או הפסקות בשירות. החברה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר. אין החברה מתחייבת שהשימוש באתר יינתן כסדרו ויהא חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה, תקלות, טעויות, נזקים, כשלים (לרבות בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת של החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מספקיה), או יפגע מכל סיבה אחרת. כמו כן, האחריות לכך שוירוסים או כל גורמי נזק אחרים לא יחדרו למערכת אצלך מוטלת עליך. החברה תהיה פטורה מכל אחריות בקשר לכך.
18. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן החומר הפרסומי באתר כולל מודעות ו\או באנרים.
19. אין החברה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או שלא במפורש, לגבי החומר, המידע והפעולות באתר ו/או אשר הגישה אליהם הנה באמצעות האתר.
20. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו טעויות, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
21. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"יי משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.
22. אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בינך לבין החברה

רכישה באתר

1. המחירים הינם בשקלים וכוללים מע"מ בישראל כדין.
2. הרכישות באתר כפופות לחוקי מדינת ישראל.
3. אנא קראי את התקנון לפני הרכישה באתר, הרכישות באתר כפופות לתנאים המפורטים בתקנון זה, הרכישה ו\או השימוש באתר מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים בו. השימוש ו\או הרכישה באתר מותנת בהסכמה לכל חלקי התקנון, כולל (אך לא מוגבל לחלק הכללי של תקנון זה, הנמצא למעלה ולכל שאר חלקי התקנון, כולל אך לא מוגבל לחלק זה. ברכישה ו\או שימוש באתר המשתמשת מצהירה כי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו\או האתר, ו/או הנהלת האתר ו/או מנהליו, ו\או עובדי החברה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. כאמור האתר רשאי לשנות תנאי שימוש אלו מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
4. יש למלא פרטים נכונים ומלאים הכוללים שם, כתובת, כתובת מייל, מספר טלפון ופרטי תשלום.
5. לאחר מילוי הפרטים יש לבחור תשלום דרך כרטיס אשראי או תשלום דרך Paypal. חיוב כרטיס האשראי נעשה על ידי חברת טרנזילה, אשר עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע תקן PCI level 1, או על ידי חברת Paypal. מספרי כרטיסי אשראי אינם נשמרים במחשבי חברתנו. השימוש בשירותיPaypal  כפוף גם להסכמת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של חברות אלו.
6. מועד המשלוח יקבע החל מיום חיוב חברת האשראי.
7. במידה וההזמנה לא כובדה בידיי חברת האשראי רשאית החברה לבטל את העסקה.
8. הימים המחושבים הינם ימי עסקים.
9. זמן האספקה הינו על פי זמני משלוח דואר ישראל. במידה ונשלח בדואר רשום- בדרך כלל תוך כמה ימים, במקרים נדירים גם יותר, במידה ונשלח עם שליח- 1-2 ימי עסקים.
10. התמונות ו/או התיאורים ו/או העיצובים של המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.
11. בביצוע הרכישה הנך מסכימה לקבל חשבונית אלקטרונית במייל.
12. שימוש בפרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית. העושה כן צפוי לדין משפטי פלילי ואזרחי.
13 רק רישום ההזמנה במחשבי החברה יהווה ראייה להשלמת ההזמנה בצורה תקינה וזאת בכפוף להימצאות המוצר במלאי ולשאר התקנות.
14. לקוחה שמעוניית לבצע רכישה מהחברה עם משלוח אל מחוץ למדינת ישראל, אחראית לתשלום כל סוגי המיסים על פי חוקי המדינה אליה הזמינה. ההזמנה תתבצע על ידי פנייה לשירות הלקוחות של החברה לכתובת [email protected] או בטלפון 97239591111+.
15. בכל סוג משלוח בו בוחרת הלקוחה, דמי המשלוח אינם כוללים משלוח למיקום שאינו נגיש על ידי שירות המשלוחים באופן סטנדרטי ו/או למקומות הדורשים כוח אדם נוסף, ו/או אמצעים נוספים מיוחדים.
16. תקנון חברת השליחויות חל על ההספקה של פריטי האתר המוזמנים וחל על הלקוח. בכך נכללים תקנון דואר ישראל, דואר שליחים (אם נבחר השירות) ותקנון כל חברת שליחויות אחרת שמבצעת את השליחות ללקוח.
17.החברה איננה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הפריטים המוצגים באתר.
18. אין החברה אחראית על עיכוב בהספקה עקב סיבות שאינן בשליטתה, כולל כוח עליון, שביתות וכיו"ב.
19. במקרה של עיכוב או אי אספקה של המוצר על הלקוחה להודיע לחברה באופן מיידי. לאחר בדיקה תזוכה הלקוחה באם תעדיף לבטל את העיסקה. כפוף לבדיקת המידע בחברה ולבדיקה עם חברת המשלוחים.
20.הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף  להזמנה שביצעה המזמינה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלימה את תהליך ההזמנה כולל חיוב מאושר של כרטיס האשראי. יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המזמינה לפי המחירים המעודכנים.
21. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמינה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמינה הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון.
22. באם האתר מציע מבצעים, הטבות והנחות, הנהלת האתר רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
23. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה עצמה, לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצר.
24. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק ישיר ו\או שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי ו\או שאינו תוצאתי.
25. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמינה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-9591111 או במייל לכתובת [email protected], והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
26. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
27. החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, למשל מהסיבות הבאות: הזנת פרטים שגויים במתכוון, חוב לחברה, הפרת הסכם זה, כרטיס אשראי חסום, מעשה העלול לפגוע באתר ו\או בהנהלת האתר ו\או בצד שלישי ו\או מכל סיבה אחרת הנהלת האתר מצאה לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.
28.במקרה ונפלה טעות במחיר מוצר באתר, לא יחייב הדבר את החברה והיה החברה רשאית לבטל את העסקה ולזכות את הלקוחה.


החזרת\החלפת מוצרים \ביטול עסקה

1. עם כל הזמנה תסופק באריזה מדבקה אותה ניתן להדביק על האריזה המקורית לשם שליחת הפריט\פריטים חזרה אלינו ללא עלות, ולפעול על פי ההנחיות בעמוד הוראות ההחזרה שמצורף לאריזה.
2. ההחזרה תתבצע על ידי מסירת החבילה בסניף הדואר הקרוב לביתך, לשליחה אלינו, ללא תשלום. לחלופין- ניתן לתאם הגעת שליח מדואר שליחים לאסוף את החבילה מביתך. במידה ותבחרי בדואר שליחים- עלות המשלוח תקוזז מזיכוי ההחזרה. אין האתר אחראי על פעילות דואר ישראל או דואר שליחים.
3. ביטול הזמנה לאחר שנשלחה ללקוחה ניתן לבצע בהחזרת המוצר באריזתו המקורית, שלם, ללא נזק או פגם בתוך 14 ימים מיום הרכישה. החברה תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לעניין מצב המוצר הוחזר.
4. החזר כספי ינתן רק למוצרים ששולמה תמורתם תמורה כספית.
5. פעולת החלפת\החזרת פריטים יכול להתבצע רק על ידי המזמינה.


פרטיות
1. פרטיות גולשי האתר חשובה לנו.
2. My Urban Runway Ltd מכירה בחשיבות של פרטיותך.
3. כאמור, איננו שומרים מספרי כרטיסי אשראי, הסליקה מבוצעת על ידי חברת טרנזילה ו\או Paypal.
4. חברת טרנזילה וחברת Paypal . חברת טרנזילה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע תקן PCI level 1.
5. במקרים שאינם בשליטת חברתנו, ו/או הנובעים מכוח עליון, חברתנו לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לגולשות, ו\או למזמינות ו/או למי מטעמן אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
6. חלק אחר מן המידע הנמסר על ידיך באתר עשוי להשמר במאגרי המידע של החברה, החברה עשויה להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילותיך באתר. כמו באתרים רבים ברשת, יתכן והאתר יאסוף וישמור מידע נוסף כמו כתובת IP, סוג דפדפן, ופרטים נוספים, שישמשו את האתר לפירסום, הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי, או למטרות אחרות.
7. החברה לא תמסור את הפרטים האישיים הבאים לצד ג': מספר ת.ז., פרטי כרטיס אשראי, כתובת דואר ישראל, מספר טלפון.

ט.ל.ח.

Terms of use / Privacy Policy

In addition to the below Terms of use, you must also agree to the Hebrew terms of use as well (above). By accessing this web site, you are agreeing to be bound by Hebrew and the English terms of use.

WEBSITE TERMS AND CONDITIONS OF USE

1. Terms

By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

2. Use License

 1. Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on My Urban Runway web site for personal, non-commercial transitory viewing only, as a "fair use". This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
  1.                                    i.           modify or copy the materials without a written notice from the blog author;
  2.                                   ii.           use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial) without a written notice from the blog author;
  3.                                  iii.           attempt to decompile or reverse engineer any software contained on My Urban Runway web site;
  4.                                  iv.           remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  5.                                   v.           transfer the materials to another person or "mirror" the materials on any other server.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by My Urban Runway or the blog author at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.You may link to this blog and quote this blog only if including the blog name when linking or quoting this it.

3. Disclaimer

 1. The materials on My Urban Runway web site are provided "as is". My Urban Runway or the blog author make no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, My Urban Runway or the blog author do not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall My Urban Runway or the blog author or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on My Urban Runway Internet site, even if My Urban Runway or the blog author  or an authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on My Urban Runway web site could include technical, typographical, or photographic errors. My Urban Runway does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. My Urban Runway may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. My Urban Runway does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links

My Urban Runway has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by My Urban Runway of the site. Use of any such linked web site is at the user's own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

My Urban Runway may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

8. Governing Law

Any claim relating to My Urban Runway web site shall be governed by the laws of the State of Israel without regard to its conflict of law provisions.
General Terms and Conditions applicable to Use of a Web Site.

9. Shopping
Shopping on this website is subject to the Hebrew terms of use as well, which contain terms about shopping. If you do not understand the shopping terms in Hebrew do not make a purchase on the website.


PRIVACY POLICY

Privacy Policy for My Urban Runway
The privacy of our visitors to My Urban Runway is important to us.
At My Urban Runway, we recognize that privacy of your personal information is important. Here is information on what types of personal information we receive and collect when you use and visit My Urban Runway.
Log Files
As with most other websites, we may collect and use the data contained in log files.  The information in the log files include  your IP (internet protocol) address, your ISP (internet service provider, such as AOL or Shaw Cable), the browser you used to visit our site (such as Internet Explorer or Firefox), the time you visited our site and which pages you visited throughout our site, and additional information may be logged as well.
Cookies and Web Beacons
We may use cookies to store information, such as your personal preferences when you visit our site.  This could include only showing you a popup once in your visit, or the ability to login to some of our features, such as forums.
We may also use third party advertisements on My Urban Runway to support our site.  Some of these advertisers may use technology such as cookies and web beacons when they advertise on our site, which will also send these advertisers (such as Google through the Google AdSense program) information including your IP address, your ISP , the browser you used to visit our site, and in some cases, whether you have Flash installed.  This is generally used for geotargeting purposes (showing New York real estate ads to someone in New York, for example) or showing certain ads based on specific sites visited (such as showing cooking ads to someone who frequents cooking sites).
You can choose to disable or selectively turn off our cookies or third-party cookies in your browser settings, or by managing preferences in Internet Security programs.  However, this can affect how you are able to interact with our site as well as other websites.  This could include the inability to login to services or programs, such as logging into forums or accounts.
AdSense Privacy Policy Provided by <a href=”http://www.JenSense.com”>JenSense</a>

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *